អ្នកនៅទីនេះ: ទំព័រដើម -> ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

XYTRONIC INDUSTRIES LTD.
អាសយដ្ឋាន: 5F-9, NO.130, JIAN KANG RD., ZHONGHE DIST., NEW TAIPEI CITY 235, Taiwan
ទូរស័ព្ទ: +886-2-22211889
ទូរសារ: +886-2-22261588
* ប្រធានបទ:
 
    ពត៌មានលំអិតសំណួរ:
Incoterm:
ការទូទាត់:
បរិមាណលំដាប់ដំបូង: (ឧទា: 10000/pcs)
លក្ខខណ្ឌគំរូ:
* សារ:
 
    សូមផ្តល់ពត៌មានលំអិតដូចខាងក្រោមទំនក់ទំនង
* ចំណងជើង: លោក. លោកស្រី. លោកស្រី.
* ឈ្មោះដំបូង:
* ឈ្មោះគ្រួសារ:
* ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន:
* ប្រទេស / ដែនដី:
* អាសយដ្ឋាន:
* E-mail:
* ទូរស័ពទ:
ទូរសារ:
URL ដែល:
*Prove code: