នៅ​ថ្ងៃ​ទី ODM ដែល​ក្រុម​របស់​ការ​រចនា​របស់​យើង​អាច​ជួយ​ជា​គំនិត​អតិថិជន​ចូល​មក​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​និង​ការ​នាំ​ចេញ

solder ផ្សែង extractors

យើង​មាន​ទេពកោសល្យ​ក្នុង​ស្រុក​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ដែល​បាន​អនុវត្ត​តាម​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​នៅ​លើ heels នៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​និន្នាការ​ទីផ្សារ​ផ្សេង​គ្នា​។ យើង​មាន​វិជ្ជាជីវៈ​និង​ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​ជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ផលិត​កម្ម​នៅ​ក្រោម​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​និង​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ពួក​គេ​។
យើង​មាន​ក្រុម​មួយ​នៃ​អង្គការ​រចនា​និង​ផលិត​កម្ម​ដែល​មាន​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​មួយ​ដែល​មាន​ឯកទេស​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល R & D និង​ផលិត solder ផ្សែង extractors។ ការ​រចនា​ដែល​មាន​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​និង​គុណភាព​ផលិតផល​ល្អ​បំផុត​, ធានា​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​នូវ products.Very ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់​ដោយ​ស្មោះ​មើល​ទៅ​មុខ​ដើម្បី​បង្កើត​ភាព​ជា​ដៃគូ​រយៈពេល​វែង​ជាមួយ​អ្នក​។